محصولات

  • Vented Seal Liner

    آستر مهر و موم شده هواکش

    مهر و موم تهویه از یک فیلم قابل تنفس و یک مهر و موم القایی گرما (HIS) از طریق جوشکاری ماورا صوت یا ذوب گرم ساخته شده است ، که به طور کامل به اثر "تنفس و بدون نشت" می رسد. مهر و موم تهویه دارای طراحی ساده ، نفوذ پذیری عالی هوا و مقاومت عالی در برابر مواد فعال کننده سطح است. این محصول برای جلوگیری از لرزش یا قرار دادن ظرف پر کننده (بطری) در دمای مختلف برای تولید گاز پس از پر کردن مایع خاص تولید شده و بدین ترتیب باعث تغییر شکل ظرف یا ترک خوردن درب بطری می شود.

    آستر تهویه بهترین عملکرد جریان هوا در صنعت است ، گزینه های متعدد تخلیه نیازهای مختلف عملکرد را برآورده می کنند. در یک قطعه کف یا موم دو تکه به کاغذ پیوند خورده ارائه می شود.